FÖR DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT KÖPA HUSBIL

 

Denna information har tagits fram av Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och den vänder sig främst till dig som tänker köpa en ny husbil. Här finns information om hur fordonet kommer att tas om hand när det en gång i framtiden är uttjänt, och om vad som görs för att på sikt minska fordonens miljöpåverkan.

Producentansvar

I Sverige, liksom i övriga EU, finns ett så kallat producentansvar för alla personbilar och lastbilar upp till 3 500 kg totalvikt. Producent-ansvaret omfattar således även de husbilar som har en totalvikt på maximalt 3 500 kg. Det innebär i korthet att det är producenten (d.v.s. den som tillverkat bilen i Sverige eller yrkesmässigt importerat den till Sverige) som ansvarar för att fordonet tas om hand på ett miljöriktigt sätt när det tjänat ut. Du som husbilsägare har därför rätt att, utan kostnad, lämna in din husbil hos en auktoriserad bilskrotare.

Genom miljöriktig skrotning tas bilen om hand så effektivt som möjligt. I dag innebär det t.ex. att vanliga personbilar återvinns till minst 85 procent. Samtidigt konstrueras alla nya bilar för att kunna återvinnas allt effektivare. Hushållningen med råvara och energi utvecklas hela tiden, med målet att de person– och lastbilar som omfattas av direktivet (husbilar undantagna) ska återvinnas till minst 95 procent år 2015.

Så här hanteras husbilen vid skrotning

När du lämnat in husbilen för skrotning tas den omhand i flera steg, allt för att återanvända eller återvinna så stor del av fordonet som möjligt.

Dränering – bilen töms på vätskor
Bilskrotaren börjar med att dränera bilen. Det innebär att den töms på vätskor som till exempel oljor, bränsle, spolarvätska, bromsvätska, kylarvätska och luftkonditioneringsvätska. Även startbatteri och balanseringsvikter tas bort.

Startbatterier och bly återvinns, medan de komponenter som innehåller till exempel kvicksilver tas om hand så att de inte återförs till kretsloppet. Vätskor som inte kan återanvändas energiutvinns hos företag med speciella tillstånd. Pyroteknisk utrustning – som krockkuddar och bältesförsträckare – förstörs.

I bränsle- och gastankar borras det hål så att dessa inte exploderar under fragmenteringsprocessen.

Demontering – bilen rensas
Katalysator, däck och andra komponenter som kan återanvändas demonteras. Sedan tas glasrutorna bort, liksom vissa plastdelar – om de inte avskiljs efter fragmenteringen – för att återvinnas som material i nya produkter.

En del reservdelar kan kanske behöva renoveras, medan andra kan läggas direkt på lager för försäljning. (Särskilda regler gäller för vissa säkerhetsdetaljer.)

Många bilskrotare har idag datoriserade lager – med uppgifter om ålder och ursprung för varje komponent – och gemensamma datasystem, som gör det möjligt att söka reservdelar i hela mottagningsnätet.

Fragmentering – bilen blir till smådelar
Det som är kvar av bilen, efter att den har dränerats och demonterats hos bilskrotaren, skickas för fragmentering.

I fragmenteringsmaskinen hackas resterna av bilen sönder till småbitar. Materialet – mest metaller – sorteras sedan med hjälp av magneter, luftströmmar eller vattenbad, och i några fall för hand. Merparten skickas vidare till olika återvinningsprocesser, där det blir råvara för nya produkter.

En liten del av materialet används också till energiutvinning.

Vad görs för framtiden?

Återvinning redan i konstruktionen
Biltillverkarna tar hänsyn till bilens återvinning redan på konstruktionsstadiet –något som utvecklats de senaste 15-20 åren, och som kallas Design For Recycling.

Både vilket material som väljs för bilens delar, och sättet hur dessa material sätts samman påverkar slutresultatet.

Fordonstillverkarnas metoder och interna krav för detta har på senare åren standardiserats, så att man kan mäta återvinningsbarheten. Inom EU ställs nu krav på fordonen så att nya personbilar skulle vara till 95 procent återvinningsbara –varav 85 procent ska räknas som materialåtervinning och återanvändning –senast år 2008. Många bilar uppfyllde detta krav frivilligt redan tidigare.

Nya metoder utvecklas ständigt
Bilproducenterna samverkar också med bilskrotare och fragmenterare för att utveckla metoder för miljöbehandlingen –exempelvis i fråga om kostnadseffektivitet och arbetsmiljö. Bland annat har biltillverkarna i samarbete med återvinningsföretag utvecklat verktyg och en metod för att neutralisera pyrotekniska komponenter säkert och effektivt.

På europeisk bas pågår dessutomflera utvecklingsprojekt för kostnadseffektiva processer när det gäller utökad materialåtervinning. Fragmenteringsindustrin inriktar sig i sin tur på att finna lösningar för att utvinna mer material ur den restfraktion som hittills lagts på deponi. Också det utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med producenterna.

Samarbetet har hittills lett till att utsorteringen av metaller –och därmed återvinningen av dem –har förbättrats, och till att en kvalitetssäkring av en bränslefraktion har tagits fram.

Sammantaget har aktiviteterna gett ökad återvinning, och sedan år 2002 återvinns i Sverige så mycket som 85 procent av personbilarnas vikt. Därmed uppfylls det nuvarande målet. Detta mål blir dock ännu högre i framtiden –95 procent. Samverkan mellan de olika aktörerna fortsätter därför, för att skapa de bästa förutsättningarna för ökad återvinning och en bättre miljö

 

« Tillbaka till sidan ”När din husbil har gjort sitt”