Våra stadgar

Stadgar för Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund (HRF)

Du kan ladda ned stadgarna här, eller läsa dem nedan.

Fastställda på årsmötet 2015-11-05

§ 1 NAMN OCH SÄTE

Sammanslutningens namn är Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund – förkortat HRF.

HRF, som är en ideell organisation, är organ för tillverkare och importörer av husvagnar, husbilar, campers och villavagnar; för tillbehörsföretag och återförsäljare samt för övriga branschanknutna företag.

Styrelsen har sitt säte där förbundets kansli är etablerat.

§ 2 ÄNDAMÅL

Förbundets ändamål är:

• att bedriva marknadsföring och allmän PR för mobilt boende,
• att inför myndigheter och organisationer tillvarata medlemmarnas intressen,
• att verka för sunda affärsprinciper inom branschen
samt
• att representera Sverige i internationella branschsammanslutningar.

§ 3 INTRÄDE

Medlemskap i förbundet kan beviljas varje i Sverige registrerat företag som importerar, tillverkar eller driver handel (återförsäljare) med husvagnar, husbilar, campers och villavagnar eller tillhandahåller tillbehör till desamma samt även till branschen närstående företag.

Företaget ska under en treårsperiod ha haft verksamhet inom det område man söker inträde för, och ska uppfylla av styrelsen beslutade villkor beträffande redovisning av årsbokslut, kvalifikationskrav med mera.

Återförsäljare kan beviljas medlemskap utan att kravet på 3 års verksamhet är uppfyllt. Inträde i förbundet kan också beviljas utlandsbaserat företag som uppfyller HRF:s krav för medlemskap, och som bedriver verksamhet i Sverige genom återförsäljare/verkstäder på vilka det ställs branschmässiga kvalifikationskrav.

Styrelsen får, om skäl därtill föreligger, medge dispens från gällande kvalifikationskrav.

§ 4 UTTRÄDE

Medlemsföretag som önskar utträda ur förbundet skall anmäla detta till styrelsen i god tid före förfallodagen av fakturan avseende avgifter för nytt verksamhetsår. Vid anmälan efter förfallodagen, kvarstår fordran till dess full betalning erlagts.

§ 5 UTESLUTNING

Medlemsföretag som, trots två skriftliga påminnelser, ej erlagt fastställda avgifter kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. Beslutet skall vara enhälligt. Medlemsföretag som ej längre har förutsättningar för medlemskap enligt § 3, eller som bryter mot HRF:s stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. Beslutet skall vara enhälligt. Debiterade och förfallna avgifter kvarstår dock som fordran från HRF och äger styrelsen besluta om legala åtgärder för denna fordrans betalning.

Medlemsföretag som av styrelsen uteslutits ur förbundet, kan överklaga till nästkommande årsmöte. Årsmötets beslut i frågan måste fastställas med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande.

§ 6 MEDLEMSFÖRMÅNER

Eventuella förmåner som HRF förhandlar fram med andra aktörer åtnjuter ny medlem så snart samtliga avgifter för verksamhetsåret har erlagts.

§ 7 MEDLEMSSKYLDIGHETER

Medlemsföretaget förbinder sig att följa de för branschen gemensamma avtal som HRF tecknar med berörda myndigheter – exempelvis Konsumentverket. Medlemsföretaget förbinder sig att, vid händelse av tvist, följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Medlemsföretaget skall hålla sig informerat om, och följa, de lagar och övriga föreskrifter som reglerar arbetsplatsens miljö, personalskydd och säkerhet samt uppfylla de aktuella krav som ställs från HRF.

Styrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om undantag från ovanstående.

§ 8 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Förbundets angelägenheter skall handhas av en av årsmötet vald styrelse, bestående av sju (7) ledamöter jämte ordföranden. Av dessa ledamöter skall, om möjlighet finnes:

• två (2) representera tillverkare
• en (1) importörer
• två (2) endera tillverkare, importör eller närstående företag
• en (1) tillbehörsföretag
samt
• en (1) återförsäljare.

Minst två (2) och högst fem (5) suppleanter skall utses, representerande förbundets olika verksamhetskategorier.

Ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.

§ 9 STYRELSENS MANDATTID

Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för en mandattid av två (2) år, varvid på varje årsmöte halva antalet ledamöter och suppleanter skall ny- eller omväljas. Ordförande väljs på 1 år.

§ 10 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. Minst två (2) sammanträden skall vara fysiska möten. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst två (2) veckor före sammanträdet.

§ 11 STYRELSENS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra (4) ledamöter, jämte mötesordföranden, är närvarande. Om ordinarie ledamot är förhindrad att närvara, inträder suppleant i ledamotens ställe.

§ 12 STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsens sammanträden skall protokollföras, och protokollen skall justeras av mötets ordförande. Protokoll skall vara utskrivet och kansliet tillhanda senast två (2) veckor efter sammanträdet.

§ 13 KOMMITTÉER/ARBETSUTSKOTT

Styrelsen utser på högst ett (1) år i taget, inom eller utom sig, kommittéer som är representativa för förbundets medlemmar och intressen. Styrelsen förelägger kommittéerna arbetsuppgifter, och kommittéerna är underställda och ansvariga inför styrelsen.

Styrelsen beslutar om skälig ersättning för sådant kommittéarbete enligt § 20 punkt 16.

§ 14 FIRMATECKNING

Förbundets firma tecknas av styrelsens ordförande, eller av på årsmötet utsedd person.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Förbundets räkenskaper skall omfatta tiden från och med den 1 september till och med den 31 augusti påföljande år.

§ 16 AVGIFTER

Företag som söker medlemskap i förbundets skall betala inträdesavgift. Medlemmar i förbundet skall betala en årlig avgift bestående av tre delar: Dels en medlemsavgift, dels en serviceavgift och dels en PR-avgift. Avgifterna skall inbetalas mot faktura före utgången av det kalenderår under vilket årsmötet ägt rum. Inträdesavgift för nyinvald medlem, samt övriga avgifter, skall betalas inom en (1) månad från den dag medlemskap erhållits.

Samtliga avgifter fastställes av årsmötet.

§ 17 ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas varje år senast den 15 november. Kallelse till årsmöte skall vara skriftlig, och skall utgå senast fyra (4) veckor före mötet. 4 Skriftlig motion skall vara styrelsen till handa senast den 15 september. Styrelsen skall till samtliga medlemmar distribuera handlingar för årsmötet senast en (1) vecka före årsmötet.

§ 18 RÖSTLÄNGD

Alla medlemsföretag har en (1) grundröst, där återförsäljargruppen betraktas som ett (1) företag.

Tillverkare och importörer av husvagnar, husbilar, campers och villavagnar ges därutöver en (1) extra röst per uppnått 200-tal registrerade fordon av egen tillverkning och/eller egen import, räknat från 201:a fordonet och därutöver.

Avstämning av antal röster per medlemsföretag sker för husvagns- och husbilsföretagen mot antalet registrerade fordon per 31 december årligen enligt HRF:s nyregistreringsstatistik.

Styrelsen äger inte rösträtt avseende ansvarsfrihet på årsmötet.

§ 19 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte kan under pågående verksamhetsår hållas när

styrelsen
eller
en tredjedel (1/3) av medlemmarna
eller
revisorn
så påfordrar.

Tidpunkten skall bestämmas av styrelsen.

§ 20 ÅRSMÖTET

På årsmötet skall minst följande ärenden behandlas:

1. Upprättande av röstlängd
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut med anledning av förbundets vinst eller förlust
10. Val av ordförande
11. Val av ordinarie styrelseledamöter
12. Val av suppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Fastställande av arvoden, reseersättningar och traktamenten till styrelsen och revisorer
17. Fastställande av budget
18. Fastställande av avgifter
19. Inval av nya medlemmar
20. Övriga frågor väckta av styrelsen (propositioner)
21. Inkomna motioner
22. Övriga frågor, ej av beslutskaraktär

§ 21 REVISOR

För granskning av förbundets ekonomiska angelägenheter anlitas en (1) revisor som skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor. En (1) personlig suppleant utses.

Även suppleanten skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 22 STADGEÄNDRING

För ändring av förbundets stadgar krävs beslut med två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande på ett årsmöte.

§ 23 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För upplösning av förbundet krävs beslut med tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röstande på två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.

§ 24 TILLGÅNGAR VID FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

Vid upplösning av förbundet skall förbundets redovisade nettotillgångar, d v s tillgångar sedan förbundet slutreglerat alla skulder och förpliktelser vid upplösningstillfället, så fördelas att de återgår till medlemmarna i proportion till medlemmarnas under senaste räkenskapsår till förbundet gjorda betalningar i form av avgifter.