Att tänka på inför köp av husbil

Den här informationen har tagits fram av Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund, HRF, och vänder sig främst till dig som tänker köpa en ny husbil. Här finns information om hur fordonet kommer att tas om hand när det en gång i framtiden är uttjänt, och om vad som görs för att på sikt minska fordonens miljöpåverkan.

 

Producentansvar

I Sverige, liksom i övriga EU, finns ett så kallat producentansvar för alla personbilar och lastbilar upp till 3 500 kg totalvikt. Producentansvaret omfattar således även de husbilar som har en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Det innebär i korthet att det är producenten (det vill säga den som har tillverkat bilen i Sverige eller yrkesmässigt importerat den till Sverige) som ansvarar för att fordonet tas om hand på ett miljöriktigt sätt när det tjänat ut. Du som husbilsägare har därför rätt att, utan kostnad, lämna in din husbil hos en auktoriserad bilskrotare.

Genom miljöriktig skrotning tas bilen om hand så effektivt som möjligt och i dag konstrueras alla nya bilar för att kunna återvinnas allt effektivare. Hushållningen med råvara och energi utvecklas hela tiden. Målet sedan 2015 är att att de person- och lastbilar som omfattas av direktivet (husbilar undantagna) ska återvinnas till minst 95 procent.

Vad görs för framtiden?

Återvinning redan i konstruktionen
Biltillverkarna tar hänsyn till bilens återvinning redan på konstruktionsstadiet – något som har utvecklats de senaste 15–20 åren, och som kallas Design For Recycling. Både vilket material som väljs för bilens delar, och sättet hur dessa material sätts samman påverkar slutresultatet.

Fordonstillverkarnas metoder och interna krav har standardiserats under de senaste åren, så att man kan mäta återvinningsbarheten. Det ställs också krav på att bilar till stora delar ska vara återvinningsbara.

Nya metoder utvecklas ständigt
Bilproducenterna samverkar också med bilskrotare och fragmenterare för att utveckla metoder för miljöbehandling – exempelvis i fråga om kostnadseffektivitet och arbetsmiljö. Bland annat har biltillverkarna i samarbete med återvinningsföretag utvecklat verktyg och en metod för att neutralisera pyrotekniska komponenter på ett säkert och effektivt sätt.

På europeisk bas pågår dessutom flera utvecklingsprojekt för kostnadseffektiva processer när det gäller utökad materialåtervinning. Fragmenteringsindustrin inriktar sig i sin tur på att finna lösningar för att utvinna mer material ur den restfraktion som hittills har lagts på deponi. Också det utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med producenterna.

Samarbetet har hittills lett till att utsorteringen av metaller – och därmed återvinningen av dem – har förbättrats, och till att en kvalitetssäkring av en bränslefraktion har tagits fram.

Sammantaget har aktiviteterna gett ökad återvinning, en siffra som bara ökar. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna för ökad återvinning och en bättre miljö